خرید آپارتمان‌ در شهر بابل، محله موزیرج - آپارتمان ‌فروشی