خرید آپارتمان‌ در شهر ساری، محله میرسرروضه - آپارتمان ‌فروشی