خرید آپارتمان‌ در شهر ساری، محله پیوندی - آپارتمان ‌فروشی