خرید آپارتمان‌ در شهر گرگان، محله صدا و سیما - آپارتمان ‌فروشی