خرید آپارتمان‌ در آمل، خیابان امام خمینی - آپارتمان ‌فروشی