خرید آپارتمان‌ در اردبیل، محله کارشناسان _ فاز سه - آپارتمان ‌فروشی