خرید آپارتمان‌ در اصفهان، محله جابر ابن عبدالله انصاری - آپارتمان ‌فروشی