خرید خانه و حیاط‌ در شهر بابل، محله بزاز - خانه و حیاط ‌فروشی