خرید خانه و حیاط‌ در شهر بابل، محله شهرک دانش - خانه و حیاط ‌فروشی