خرید زمین‌ در شهر ساری، محله سنگتراشان - زمین ‌فروشی