خرید زمین‌ در شهر ساری، محله طالقانی اول و دوم - زمین ‌فروشی