خرید زمین‌ در شهر ساری، محله پل گردن - زمین ‌فروشی