خرید زمین‌ در شهر ساری، محله کوی پزشکان پردیس - زمین ‌فروشی