خرید زمین‌ در شهر ساری، محله کوی ۲۲ بهمن - زمین ‌فروشی