خرید مغازه‌ در شهر ساری، محله بازار روز - مغازه ‌فروشی