خرید مغازه‌ در شهر گرگان، محله میدان - مغازه ‌فروشی