کلنگی 136 متری فروشی

قیمت کل: 204,000,000 تومان
قیمت هر متر: 1,500,000 تومان
شهر بجنورد، 32متری پارکشهر
شماره سریال ملک: 985290 / 037 / 483

جزییات