مغازه 50 متری فروشی

قیمت کل: 1,400,000,000 تومان
قیمت هر متر: 28,000,000 تومان
شهر تهران، تهران نارمک
شماره سریال ملک: 536459 / 389 / 505

جزییات