زمین 350000 متری فروشی

شهر بندر عباس، 20 کیلومتری بندر عباس

فروش معدن شن و ماسه در 20 کیلومتری بندر عباس
با مجوز بهر بر داری

قیمت فروش 1/400 میلیارد و هم مشارکت داده میشود

تاجیک

شماره سریال ملک: 035554 / 909 / 509

توضیحات ملک

فروش معدن شن و ماسه در 20 کیلومتری بندر عباس
با مجوز بهر بر داری

قیمت فروش 1/400 میلیارد و هم مشارکت داده میشود

تاجیک

جزییات

پارکینگ ندارد
خط تلفن ندارد