زمین 230 متری فروشی

قیمت کل: 202,000,000 تومان
قیمت هر متر: 880,000 تومان
اصفهان، منطقه شش،
شماره سریال ملک: 929072 / 548 / 519

توضیحات ملک

بهارستان بلوک ۲۳۱ پلاک ۲۳۰

جزییات