اجاره اداری و دفتر کار‌ در شهر شاهرود - رهن و اجاره اداری و دفتر کار ‌