اداری و دفتر کار 92 متری برای رهن و اجاره

مبلغ رهن: 10,000,000 تومان
مبلغ اجاره: 1,700,000 تومان
شهر قدس، محله چهل و پنج متری انقلاب،
شماره سریال ملک: 822639 / 640 / 519

توضیحات ملک

طبقه چهارم ساختمان پاسارگاد واقع در45متری انقلاب جنب بانک پاسارگاددارای 3اتاق دوخط تلفن وکلیه انکانات

جزییات