مشاور املاک استقلال شالده

آخرین خبر

املاک ارائه شده توسط مشاور املاک استقلال شالده 44

 • زمین 600 متری فروشی

  قیمت کل: 48,000,000 تومان
  قیمت هر متر: 80,000 تومان

  ۶۰۰مترزمین نسقی دارای تمامی امتیازات برآسفالت ومنطقه خوش آب وهوا بفروش می رسد

 • ویلا دو خوابه 1000 متری فروشی

  قیمت کل: 180,000,000 تومان
  قیمت هر متر: 180,000 تومان

  ویلا 1000مترنیم کاره دارای آب برق گاز چاه نیمه عمیق دربهترین مکان به قیمت کل 180میلیون فوری بفروش میرسد

 • خانه و حیاط دو خوابه 100 متری فروشی

  قیمت کل: 160,000,000 تومان
  قیمت هر متر: 1,600,000 تومان

  دودستگاه منزل مسکونی یکی ساخت حدیدویکی قدیمی باامتیازات جداگانه ومکان مناسب به قیمت مناسب فوری بفروش میرسد

 • خانه و حیاط دو خوابه 300 متری فروشی

  قیمت کل: 90,000,000 تومان
  قیمت هر متر: 300,000 تومان

  یکباب منزل مسکونی باهمه امتیازات وسندمالکیت درشرایط خوب وعالی فوری فوری به فروش می رسد

 • خانه و حیاط سه خوابه 2000 متری فروشی

  قیمت کل: 320,000,000 تومان
  قیمت هر متر: 150,000 تومان

  یک باب منزل مسکونی به متراژ۱۳۰مترزیربناومتراژکلی ۲۰۰۰مترباتمام امتیازات وجای آرام کوچه شخصی ودرختان میوه وحیاط سرسبزوزیبانسقی بدون مشکل جهت دریافت سندبراصلی فوری فوری به فروش میرسد

 • زمین 580 متری فروشی

  قیمت کل: 34,000,000 تومان
  قیمت هر متر: 60,000 تومان

  زمین پشته ۵۸۰متری دارای همه امتیازات براصلی موقعیت مکانی خوب به قیمت هرمتر۶۰هزارتومان

 • زمین 2000 متری فروشی

  قیمت کل: 140,000,000 تومان
  قیمت هر متر: 70,000 تومان

  زمین براصلی آسفالت پشته باهمه امتیازات موقعیت عالی به متراژ۲۰۰۰مترفوری فوری به قیمت هرمتر۷۰هزارتومان بفروش میرسد

 • زمین 11000 متری فروشی

  قیمت کل: 770,000,000 تومان
  قیمت هر متر: 70,000 تومان

  11هزارمترزمین ۵۰۰۰متراستخرو۶۰۰۰مترپشته بایک بنای ۴۰متری براصلی دارای امتیازبرق وگازوآب چاه نیمه عمیق به قیمت هرمتر۷۰هزارتومان فوری فوری بفروش میرسد (کارهای مربوط به سندانجام شده نوبت سندمی باشد)

 • ویلا دو خوابه 400 متری فروشی

  قیمت کل: 120,000,000 تومان
  قیمت هر متر: 300,000 تومان

  ویلا سه طبقه باهمه امتیازات دریک محیط آرام به متراژ۴۰۰مترمربع زیربنای ۹۰متری سه واحدمجزابه قیمت مناسب ۱۲۰میلیون تومان فوری فوری به فروش میرسد

 • ویلا دو خوابه 1200 متری فروشی

  قیمت کل: 170,000,000 تومان
  قیمت هر متر: 100,000 تومان

  ویلای ۱۲۰۰بسیارعالی براصلی جاده فومن به شفت محله بویین باامتیازات کامل به قیمت 170میلیون بفروش میرسد

 • زمین 2300 متری فروشی

  قیمت کل: 80,000,000 تومان

  زمین ۲۳۰۰متری بابنانیمه کاره مخصوص ویلاسازی درمنطقه ییلاقی امامزاده ابراهیم روستای کلوان درشرف گرفتن امتیازبرق فوری بفروش میرسد

 • خانه و حیاط دو خوابه 4900 متری فروشی

  قیمت کل: 250,000,000 تومان
  قیمت هر متر: 50,000 تومان

  خانه وحیاط باهمه امتیازات دریک محیط آرام وسرسبز ۱۲۰زیربناباحیاط ۱۱۵۰متری ودرمجاورت ملک ۳۷۵۰مترزمین کشاورزی جمعا۴۹۰۰متربه قیمت کلی ۲۵۰میلیون فوری فوری به فروش میرسد


 • زمین 21000 متری فروشی

  قیمت کل: 500,000,000 تومان

  زمین ۲۱۰۰۰متری که ۴۵۰۰مترمسکونی وپشته داری امتیازات ومابقی کشاورزی دریک مسیراصلی به قیمت مناسب به فروش میرسد ۵۰۰میلیون تومان راه هم دارد

 • خانه و حیاط یک خوابه 265 متری فروشی

  قیمت کل: 100,000,000 تومان
  قیمت هر متر: 350,000 تومان

  یکباب منزل ویلایی به متراژ۲۶۵نسقی داری تمام امتیازات فوری به قیمت مناسب به فروش میرسد

 • ویلا دو خوابه 3700 متری فروشی


  ویلای ۳۷۰۰متری که هزارمترویلاوباغ میوه ودوهزاروهفتصدمترکشاورزی پشت ویلا سنددارباهمه امتیازات جای خوب ومناسب فوری به قیمت ۱۸۰میلیون تومان به فروش میرسد

 • خانه و حیاط دو خوابه 335 متری فروشی

  قیمت کل: 300,000,000 تومان
  قیمت هر متر: 850,000 تومان

  خانه سنددار۳۳۵متری باهمه امتیازات دریک منطقه بسیارمناسب منطقه آزادانزلی مسیراصلی رشت به انزلی فاصله ده دقیقه ای به دریابه قیمت ۳۰۰میلیون تومان به فروش می رسد قیمت راه دارد

 • زمین 500 متری فروشی

  قیمت کل: 70,000,000 تومان
  قیمت هر متر: 100,000 تومان

  500زمین باپروانه ساخت براصلی نزدیک به مرکزشهردارای تمام امتیازات فوری فوری به فروش میرسد وام دارد قیمت راه دارد

 • خانه و حیاط دو خوابه 2000 متری فروشی

  قیمت کل: 120,000,000 تومان
  قیمت هر متر: 60,000 تومان

  یکباب منزل ویلایی نوسازدارای آب شهربرق گازتلفن همراه باسندتکبرگ دوردیواردروازه بزرگ ماشین رودارای انباروحیاط زیبا کوچه بن بست شخصی ودرپشت منزل زمین زراعی درنزدیکی منزل جمعابه متراژ۲۰۰۰متربه قیمت کلی ۱۲۰۰۰۰۰۰۰میلیون فوری فوری به فروش می رسد

 • خانه و حیاط سه خوابه 3000 متری فروشی


  خانه وحیاط ۳۰۰۰متری نسقی باتمام امتیازات وفضای سرسبزاستخرماهی درختان میوه حیاط چمن انباری به قیمت مناسب ۱۲۰۰۰۰۰۰۰تومان فوری فوری بفروش میرسد

 • زمین 5000 متری فروشی

  قیمت کل: 175,000,000 تومان
  قیمت هر متر: 35,000 تومان

  زمین ۵۰۰۰متری استخری (سه استخر)بامجوزجهادکشاورزی هرمتری ۳۵۰۰۰هزارتومان به فروش میرسد

 • زمین 2195 متری فروشی

  قیمت کل: 87,000,000 تومان
  قیمت هر متر: 40,000 تومان

  ۲۱۹۵مترزمین کاربری مسکونی باامتیازات کامل درموقعیت مناسب براصلی آسفالت کوچه شخصی شش متری فوری فوری بفروش میرسد

 • زمین 2500 متری فروشی

  قیمت کل: 75,000,000 تومان
  قیمت هر متر: 30,000 تومان

  ۲۵۰۰مترزمین نسقی بامدارک معتبروکاربری مسکونی داری کلیه امتیازات موقعیت مکانی عالی وبرآسفالت اصلی کوچه شخصی به قیمت مناسب فوری فوری بفروش میرسد

 • خانه و حیاط یک خوابه 4646 متری فروشی

  قیمت کل: 557,000,000 تومان
  قیمت هر متر: 120,000 تومان

 • خانه و حیاط دو خوابه 4646 متری فروشی

  قیمت کل: 557,000,000 تومان
  قیمت هر متر: 120,000 تومان

  یکباب منزل مسکونی ۸۰مترزیربناباحیاط وباغ میوه زیبا ومجوزگلخانه به متراژکلی ۴۶۴۶مترمربع بادوامتیازآب وبرق وگازوتلفن (امتیازات منزل جداوگلخانه جدا)باسندوموقعیت عالی باهمه امکانات گلخانه ومنزل به قیمت هرمتری ۱۲۰۰۰۰هزارتومان(قیمت سرمعامله راه دارد)بفروش میرسد(فروخته شد..................................فروخته شد...................................................فروخته شد) ...