مشاور املاک جلالیان


تاسیس 1369 انجام امور اداری انتقال اسناد - گرفتن پروانه ساختمانی - گرفتن پایان کار - شرکت در جلاسات کمیسون ماده 5 و ماده صد شهرداری - گرفتن مفاصا حسابهای دارائی و شهرداری املاک مورد معامله - گرفتن تفکیک نامه آپارتمان و گرفتن انشعابات آب برق گاز واحدهای آپارتمانی - گرفتن گواهی حصروراثت و فرم 19 مالیاتی - در اجاره دادن اماکن استیجاری صدور دفتر چه اجاره بها - گرفتن صورتمجلس تحویل ملک به مستاجر و مفاصاحسابها - گرفتن کد رهگیر یقرداد در آن واحدو.......
مشاور املاک جلالیان

آخرین خبر