مشاور املاک جمشیدی


اعتماد شما بزرگترین سرمایه و اعتبار ماست و ما به خود می بالیم که خدمتگزار شما مردمیم، خدمتی خالصانه در چهار چوب قانون و مقرارت. فروش پایان یک معامله نیست، بلکه آغاز تعهدات است، هدف ما بر دو اصل است: اعتماد خالصانه ، اعتبار جاودانه (صدور انواع مبایعه نامه و اجاره نامه کد رهگیری دار و کاملا قانونی با مجوز رسمی، اشخاص کم در آمد میتوانند هزینۀ حق العمل کمیسیون خود را تا 40 درصد کمتر از دیگران پرداخت نمایند، این یک شعار نیست، امتحان کنید)
مشاور املاک جمشیدی

آخرین خبر